Czy dyrektor szkoły może wyznaczyć nauczycielom obowiązkowe godziny przebywania w szkole w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy?
W ramach tych godzin nauczyciele realizują zajęcia dydaktyczne, a w godzinach poza zajęciami realizują zadania opiekuńczo-wychowawcze, sprawdzają prace swoich uczniów, przygotowują się do zajęć, realizują inne zadania organizacyjne, niedydaktyczne.

Odpowiedź
Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i odpowiada za prawidłową organizację pracy szkoły, w tym ma prawo do zlecania zadań nauczycielom w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN, w ramach 40-godzinnego czasu pracy w tygodniu oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany wykonywać, poza godzinami zajęć dydaktycznych wynikającymi z planu nauczania, także inne zajęcia, tj.:
- uczestniczyć w realizacji zadań statutowych szkoły,
- przygotowywać się do zajęć,
- podejmować działania związane z doskonaleniem zawodowym.
Szczegółowe kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli regulują kompleksowo przepisy KN. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni pracy. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, realizowane przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach pensum, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych. Dotyczy to również realizowanych przez nauczyciela godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw. W tym zakresie prowadzona jest ścisła ewidencja czasu pracy nauczyciela. Natomiast zajęcia karciane zapisywane są w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Pozostałe zajęcia nie są ewidencjonowane (przygotowywanie się do zajęć, doskonalenie zawodowe, inne zadania statutowe). Nauczyciel powinien wypracować do 40 godzin w tygodniu, w tym zajęcia obowiązkowe. Dyrektor szkoły może wyznaczyć nauczycielowi inne zadania i zajęcia w ramach tych 40 godzin pracy, ale tak aby nauczyciel miał zagwarantowane prawo do odpoczynku dobowego oraz możliwość realizacji innych zadań wynikających z czasu pracy, np. samokształcenie oraz przygotowanie się do zajęć. W związku z różnorodnością tych zadań oraz różnym czasem ich trwania trudno określić normy dobowe, a tym samym zobowiązać nauczycieli do pozostawania w szkole w ściśle określonych godzinach, tak aby zrealizować w każdym tygodniu każde z tych zadań. Może się bowiem zdarzyć, iż w jednym tygodniu nauczyciel będzie dłużej przebywał na szkoleniach, w tym szkoleniach organizowanych we własnym zakresie poza placówką, w innym tygodniu będzie opiekunem uczniów na wycieczce szkolnej, a jeszcze w innym będą w szkole organizowane zebrania z rodzicami oraz posiedzenia rady pedagogicznej. Jednocześnie to dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i odpowiada za prawidłową organizację pracy szkoły, w tym ma prawo do zlecania zadań nauczycielom w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł