W celu sprawnego przeprowadzenia szkół przez proces przekształcania przepisy ustawy przewidują powierzenie tego zadania doświadczonej oświatowej kadrze kierowniczej. Zgodnie z przyjętą zasadą, z mocy prawa szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy we współpracy z wicedyrektorami oraz nauczycielami zajmującymi inne stanowiska kierownicze w szkole do końca okresu, na jaki zostały im powierzone powyższe stanowiska. W sytuacji przekształceń polegających na łączeniu szkół z gimnazjami (np. szkoły podstawowej z gimnazjum) z mocy prawa nowo powstałymi szkołami zarządzać będą dotychczasowi dyrektorzy szkół podstawowych, a dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów staną się wicedyrektorami do zakończenia okresu wdrażania reformy.
W przypadku wygaszania gimnazjów (tj. takich, które nie będą przekształcały się w szkoły nowego typu lub nie będą włączane do innych szkół) proponuje się, aby dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów zajmowali stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono im stanowisko, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2019 r. W sytuacji zaś gdy ich kadencja zakończy się przed wygaszeniem kształcenia w gimnazjum przepisy przewidują możliwość przedłużenia powierzenia im tej funkcji.

 

WSA: likwidacja jedynego oddziału przedszkolnego w szkole prowadzi do jej przekształcenia>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów