Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego w szkole.
Wojewoda stwierdził nieważność uchwały.
W ocenie organu faktycznym powodem podjęcia uchwały nie był bowiem zamiar przekształcenia szkoły, ale zmiana jej organizacji.
Rada gminy nie posiada natomiast kompetencji do ustalenia nowej organizacji szkoły, gdyż są to kompetencje rady szkoły bądź rady pedagogicznej, jeżeli rada szkoły nie została utworzona oraz wójta gminy, który zatwierdza arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny.
WSA nie podzielił argumentów wojewody.
Nie można się zgodzić, że zlikwidowanie oddziału przedszkolnego w tym wypadku, jest jedynie zmianą organizacji szkoły (zmniejszenie liczby oddziałów), skoro sytuacja ta powoduje, że nie będzie w ogóle przedszkola dotychczas funkcjonującego w szkole podstawowej.

Gimnazja znikną 1 września 2019 r.>>

Nie jest to bowiem likwidacja jednego spośród kilku oddziałów. Wstrzymanie w przedszkolu publicznym naboru do jedynego oddziału, prowadzi wprost do jego likwidacji. Zatem w konsekwencji stanowi zmianę organizacyjną nakładającą na organ prowadzący wymóg zastosowania procedury właściwej dla przekształcenia, określonej w art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015, poz. 2156 ze zm.).

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 7 lipca 2016 r., sygn. akt III SA/Gd 432/16, nieprawomocny

Przyszły rok szkolny już bez rekrutacji do gimnazjum>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów