Zarówno informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji, jak również wnioski o udzielenie dotacji i formularze rozliczenia wykorzystania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub na pokrycie kosztów ich drukowania lub powielania w celach dydaktycznych, lub zakup urządzeń umożliwiających ich drukowanie lub powielanie, będą mogły być przekazywane w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

Wnioski, informacje oraz rozliczenia przekazywane w postaci elektronicznej będą opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym i wnoszone na elektroniczną skrzynkę podawczą Centrum Edukacji Artystycznej. Centrum, dokonując weryfikacji tych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki przekazanych jako kopie, może wezwać dyrektora szkoły artystycznej do okazania oryginałów tych dokumentów. Wzory wniosków określone zostaną w załącznikach do rozporządzenia.

Czytaj w LEX: Rekrutacja do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych >>

Czytaj w LEX: Pomoc materialna dla uczniów - zasiłki i stypendia szkolne >>