Nauczyciel miał przyznany dodatek stażowy na okres 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. przez dyrektora szkoły. Od 01.09.2017 r. ten właśnie nauczyciel został dyrektorem tej placówki. Organ prowadzący, który przyznaje dodatki na okresy: I-VIII, IX-XII nie przyznał od 1 września temu nowemu dyrektorowi dodatku motywacyjnego.

Czy zatem ten nauczyciel, który został dyrektorem otrzymuje d.motywacyjny na podstawie decyzji dyrektora szkoły, czy tez nie przysługuje mu dodatek, gdyż organ mu go prowadzący nie przyznał?


Odpowiedź
Szczegółowe zasady przyznawania dodatku motywacyjnego określa organ prowadzący szkołę w regulaminie wynagradzania nauczycieli. W stosunku do dyrektora szkoły czynności z zakresu prawa pracy (w tym przyznawanie określonych składników wynagrodzenia) wykonuje organ jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę.

Ogólne warunki przyzwania nauczycielom dodatku motywacyjnego określił minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Natomiast określenie szczegółowych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego oraz jego wysokość, stosownie do art. 30 ust. 6 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela, pozostaje w kompetencji organu prowadzącego. Organ prowadzący upoważniony jest zatem do uszczegółowienia przesłanek dotyczących przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, tj. sformułowania szczegółowych warunków przyznawania oraz określenia jego wysokości.

Organ prowadzący określa warunki przyzwania tego dodatku w trybie stosownej uchwały (regulamin wynagradzania). Kryteria przyznania dodatku, zawarte w regulaminie, stanowią podstawę do przyznania dodatku motywacyjnego poszczególnym nauczycielom w szkole przez dyrektora szkoły. Często zdarza się, iż organ prowadzący ceduje na dyrektora szkoły, poprzez zawarcie odpowiednich zapisów w uchwale, obowiązek zarówno ustalenia wysokości, jaki i szczegółowych warunków przyzywania tego dodatku.

W takim przypadku dyrektor szkoły dysponując określonym funduszem na dodatki motywacyjne przyznaje konkretnym nauczycielom dodatki w określonej wysokości oraz na określony czas. Dyrektor szkoły jest bowiem kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli. Jak wynika z art. 68 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe – pracodawcą dla nauczycieli jest szkoła, w której są zatrudnieni.

Przywołany przepis odnosi się to również do zatrudnionego w szkole nauczyciela, który pełni funkcję dyrektora szkoły. Natomiast w stosunku do dyrektora szkoły czynności z zakresu prawa pracy wykonuje organ jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej szkołę (dyrektor szkoły nie może wykonywać tych czynności wobec samego siebie). Odpowiednio składniki wynagradzania dyrektorowi szkoły powinien przyznawać organ prowadzący daną szkołę.