Problematyczną kwestią jest zakres działań, jakie mogą podejmować nauczyciele, aby zapobiegać negatywnym zachowaniom uczniów tak, aby nie przekroczyć swoich uprawnień. 
Analizą tej materii od dawna zajmuje się dr Jerzy Grad, który często stykał się z tego rodzaju problemami pełniąc stanowisko śląskiego kuratora oświaty.
Swoje wnioski przedstawi na jednym z wykładów wygłaszanych na XIV Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, która odbędzie się w ramach wielkiego, międzynarodowego wydarzenia koncentrującego się na innowacjach w edukacji - EDU Trendy 2012 - organizowanego przez Wolters Kluwer, wydawcę czasopisma"Dyrektor Szkoły" i firmę redNet Media w dniach 27-28 września 2012 r.
Wiele problemów, zdaniem Jerzego Grada, wynika z nieznajomości prawa oraz niedookreślenia szkolnych procedur, a to właśnie ich sprecyzowanie powinno być pierwszym krokiem, jaki powinna podjąć szkoła, aby poprawić sytuację nauczycieli i uczniów, tym bardziej, że niektóre zachowania uczniów stanowią przestępstwa lub wykroczenia. 

"Często zdarzenia, które młodzi ludzie w swoim środowisku akceptują, a przynajmniej tolerują, są w świetle prawa naruszeniem norm społecznych, wykroczeniem lub przestępstwem.
Niestety, wśród młodzieży nieznajomość i lekceważenie prawa jest dość powszechne. Przypadki takie jak rozbój (art. 280 kodeksu karnego) , kradzież (art. 278 k.k. ), znieważenie ( art. 216 k.k.), zgwałcenie ( art. 197 k.k.), uszkodzenie ciała ( art. 156-157 k.k.), posiadanie narkotyków (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), naruszenie tajemnicy korespondencji (art. 267 k.k. - dotyczy również hackerów i nielegalnego podsłuchu), naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), uszkodzenie mienia (art.288 k.k.), to przestępstwa, które niestety czasami zdarzają się w szkole. Niektóre ścigane są z urzędu (rozbój) lub na wniosek pokrzywdzonego (zgwałcenie) albo, jak np. znieważenie - z oskarżenia prywatnego." - pisze dr Jerzy Grad. 
Autor zwraca uwagę, że dużym problemem może być bezkrytyczność rodziców, którzy za wszystkie przewinienia ich dzieci obwiniają szkołę. Stawia to nauczyciela w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ nie tylko musi poradzić sobie ze skutkami popełnionego przez ucznia czynu, ale także stawić czoło zarzutom opiekunów, którzy mogą próbować obarczyć go odpowiedzialnością za postępowanie ucznia. 
Lekarstwem na to jest, zdaniem Jerzego Grada, doprecyzowanie szkolnych procedur.

"Jasno i precyzyjnie sformułowane wewnątrzszkolne przepisy i procedury, zapoznanie z nimi uczniów i rodziców oraz co najważniejsze – stosowanie ich przez samych nauczycieli, pomoże nauczycielom bronić się w sporze z rodzicami." - pisze Jerzy Grad we wstępie do swojej prelekcji "Obowiązki ucznia i nauczyciela a prawa rodziców". 
Z całością wykładu będą mieli okazje zapoznać się uczestnicy Edu Trendy 2012, którzy zgłoszą chęć udziału w panelach poświęconych szkołom podstawowym, gimnazjom, liceom lub szkołom zawodowym.
Program konferencji oparty jest na wieloletnich doświadczeniach Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Europejskiej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli. Więcej informacji na ten temat oraz szczegóły dotyczące zapisów znaleźć można na stronie internetowej poświęconej Edu Trendom 2012>>