Czy wicedyrektora zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, uczącego w klasach trzecich, dotyczy uśrednienie godzin?
Nauczycielowi zajmującemu stanowisko wicedyrektora szkoły, dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, należy dokonać tzw. uśrednienia godzin, o ile nauczyciel ten realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiar zajęć nauczyciela, wobec którego zastosowano "uśrednienie", w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa odpowiednio rada gminy, rada powiatu, lub sejmik województwa w uchwale.
W myśl art. 42 ust. 5b KN nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 przedmiotowego art. i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego, nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego. Przepis ten ma zastosowanie również do nauczycieli, którym powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły. Szczegółowe zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiar zajęć nauczyciela, wobec którego zastosowano "uśrednienie", określa organ prowadzący szkołę (art. 42 ust. 7 pkt 1 KN). O tym, iż w przypadku w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zasady uśredniania określa odpowiednio rada gminy, rada powiatu, lub sejmik województwa w uchwale przesądza art. 91d pkt 1 KN.

Łukasz Pater