Czy dyrektor szkoły, który jest zwolniony z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych może mieć przydzielone godziny zastępstw za nieobecnego nauczyciela?

Dyrektor szkoły może realizować w szczególnych przypadkach godziny doraźnych zastępstw.
Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli ma na celu zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole w czasie trwania zajęć lekcyjnych, a także efektywne wykorzystanie czasu trwania zajęć dla realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Każdy nauczyciel, jeśli zaistnieje taka potrzeba w szkole, może realizować doraźne zastępstwa. Za zrealizowaną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciel otrzymuje pełne wynagrodzenie, a zatem zobowiązany jest w ramach tego zastępstwa prowadzić "pełnowartościowe" zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, art. 35 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Dyrektor szkoły może również realizować doraźne zastępstwa. Jednak takie godziny powinny być przydzielane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie ma możliwości powierzenia realizacji tych godzin innemu nauczycielowi. Dyrektor szkoły korzysta zazwyczaj z obniżonego pensum lub jest w ogóle zwolniony z realizacji zajęć – zgodnie z art. 42 ust. 6 KN. Czas pracy dyrektora szkoły pozostający do dyspozycji po obniżeniu pensum (lub po całkowitym zwolnieniu z obowiązku realizacji pensum) powinien być wykorzystany na realizację dodatkowych zadań wynikających ze sprawowanej funkcji.
 
Agnieszka Kosiarz