Czy w myśl przepisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieska Karta" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) – dalej r.p.n.k., w placówce niepublicznej winna być opracowana procedura "Niebieska Karta"?
Wszystkie zaobserwowane sprawy konsultujemy i zgłaszamy odpowiednim instytucjom-kurator sądowy, MOPR, sąd rodzinny.
Do stosowania procedury "Niebieskiej Karty" określonej przepisami r.p.n.k. zobligowane są również szkoły i placówki niepubliczne. Przepisy rozporządzenia obowiązują od 18 października 2011 r.
Przepis § 2 ust. 1 r.p.n.k. nakłada na szkoły i placówki oświatowe obowiązek uruchomienia procedury "Niebieskiej Karty" w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie, ponieważ zgodnie z zapisem art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. Zapis ten nie czyni rozróżnienia na placówki publiczne i niepubliczne, co oznacza, że do stosowania procedury zobowiązane są wszystkie szkoły i placówki oświatowe działające w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Wypełnienie "Niebieskiej Karty" to przyczynek do uruchomienia procesu wspierania ofiary przemocy.
Zapis § 15 r.p.n.k. precyzuje, iż ramach procedury przedstawiciel szkoły:
1. udziela kompleksowych informacji o:
a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
2. organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
3. udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Bożena Barszczewska