Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe: Czy szkolenie z zakresu bhp dla Rady Pedagogicznej może zostać sfinansowane ze środków doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozdział 80146?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Obowiązek wyodrębnienia środków jest przypisany organowi stanowiącemu właściwej jednostki samorządu terytorialnego, tj. radzie gminy, radzie powiatu. Podstawą ustalenia odpisu są wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

 

 

Jakie wydatki mogą zostać sfinansowane środkami pochodzącymi z odpisu

Wydatki, które mogą zostać sfinansowane środkami pochodzącymi z odpisu, określa przepis art. 70a ust. 3a KN. Zgodnie z powołanym przepisem, ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje się:

  1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  2. koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
  3. wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne,
  4. koszty udziału nauczycieli, o których mowa w art. 70c ust. 1, w szkoleniach branżowych.

Czytaj też: WSA: Powierzenie zadań BHP bez umowy jest iluzją >

Szkolenie z zakresu bhp należy kwalifikować w kategoriach podstawowego obowiązku pracownika

Zgodnie z art. 211 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik jest obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Z obowiązkiem tym koresponduje przepis art. 2373 § 2 k.p., zgodnie z którym, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracownik w wyniku szkolenia musi poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące go na zajmowanym stanowisku. Zgodnie bowiem z przepisem § 3 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie zapewnia uczestnikom:

  1. zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
  2. poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

 

Szkolenie z zakresu bhp jest niezbędne do zajmowania danego stanowiska, a odpowiedzialność za jego zorganizowanie spoczywa na pracodawcy. Szkolenie z zakresu bhp nie wpisuje się w cele zakreślone przepisem art. 70a KN. Środki pochodzące z odpisu, o którym mowa w art. 70a KN, mają służyć celom związanym z doskonaleniem zawodowym nauczycieli – a więc mającym swoje uzasadnienie w wykonywanym zawodzie i zgodnie z potrzebami szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Jak wywiedziono z powyższego, inny jest cel dokonywania odpisu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a inny szkolenia z zakresu bhp. Szkolenie bhp nie może być zatem finansowane ze środków pochodzących z odpisu, o którym mowa w art. 70a KN.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Czy po przeniesieniu nauczyciela do innej szkoły należy przeprowadzić szkolenie BHP? >

Czy w czasie przebywania nauczyciela na urlopie wychowawczym pracodawca może skierować go na szkolenie BHP? >