W trakcie odbywania stażu na wyższy stopień awansu nauczycielowi mianowanemu powierzono stanowisko dyrektora przedszkola.

Czy nauczyciel mianowany może kontynuować staż na wyższy stopień awansu, czy musi odbyć staż w pełnym wymiarze po zakończeniu kadencji?
 
 Odpowiadając na pytanie należy przyjąć, że chodzi o nauczyciela przedszkola, który został jego dyrektorem.
W takiej sytuacji nie ma żadnych przeciwwskazań formalnoprawnych, aby nauczyciel kontynuował staż, bowiem w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nie jest powiedziane w jakim wymiarze zajęć nauczyciel zgodnie z kwalifikacjami, może odbywać staż. Ważne jest natomiast, aby wymiar zatrudnienia w szkole był co najmniej równy połowie obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć.
W związku z tym, korzystając z możliwości określonych w przepisach istnieje możliwość zmiany planu rozwoju nauczyciela ze względu na zmianę warunków pracy. Zatem wspomniany nauczyciel może dokonać korekty planu rozwoju zawodowego, uwzględniając skutki powierzenia stanowiska dyrektora.
Zmianę planu rozwoju zawodowego może spowodować sytuacja, kiedy przyznanie obniżki obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora nie pozwoli na pełną realizację wynikających z niego zadań.
Nauczyciel może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu za zgodą dyrektora szkoły lub na polecenie (pisemne zobowiązanie) dyrektora szkoły.
Zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.
Przepisy rozporządzenia nie rozstrzygają jednak, kto w takim wypadku, jak przedstawiony w pytaniu – wyrazi zgodę na zmiany.
Aby uniknąć niejednoznacznych sytuacji, kontynuacja stażu zgodnie z planem rozwoju zawodowego jest możliwa i należy ją uznać za optymalne rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC. Szczegółowo kwestię stażu na nauczyciela dyplomowanego omawialiśmy tutaj>>