Nauczyciel w swojej szkole macierzystej zatrudniony jest w wymiarze 9/18. Nie pobiera tam dodatku za wysługę lat. W drugiej szkole zatrudniony jest w wymiarze 14/18 od 1 września 2010 r., dostarczył tam świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia, z których wynika że powinien dostawać 5% dodatku za wysługę lat.
Czy powinien otrzymać ten dodatek?
Nauczyciel nigdzie nie jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, w drugiej szkole jeszcze nie podpisał oświadczenia o podstawowym miejscu pracy.
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181), do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Z przepisów prawa wynika, ze każdy zakończony okres pracy doliczany jest do dodatku za wysługę lat w każdym miejscu zatrudnienia. Wobec powyższego należy mu wypłacić dodatek za wysługę lat.

Marta Handzlik