Nauczycielka przebywa na zwolnieniu lekarskim (z powodu ciąży) od marca 2009 r. Od września 2008 do marca 2009 r. miała godziny ponadwymiarowe.
Czy w okresie wakacji, kiedy wypłaca się średnią za godziny ponadwymiarowe, nauczycielce przebywającej w tym czasie na zwolnieniu lekarskim przysługuje średnia za godziny ponadwymiarowe

Nauczycielowi, który w czasie wakacji przebywa na zwolnieniu lekarskim, stosownie do treści art. 92 § 4 Kodeksu pracy przysługuje zasiłek chorobowy (zwolnienie trwa dłużej niż 33 dni) na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) - dalej u.ś.p.u.s. W podstawie zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w kwotach faktycznie wypłaconych nauczycielowi w okresie podlegającym ustaleniu podstawy zasiłku.

Nauczyciel, który przebywa na urlopie wypoczynkowym w okresie ferii szkolnych ma prawo do wynagrodzenia urlopowego, a średnia za godziny ponadwymiarowe jest jednym ze składników wynagrodzenia urlopowego nauczyciela. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).
W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia urlopowego za okres ferii letnich, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oblicza się mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z okresu zatrudnienia (dodając liczby godzin ponadwymiarowych przepracowanych w poszczególnych miesiącach od września do czerwca - a następnie dzieląc wynik przez liczbę tych miesięcy) przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą nauczycielowi w miesiącu czerwcu. Bez znaczenia jest tu fakt, iż w niektórych miesiącach trwania zatrudnienia nauczyciel np. nie miał godzin ponadwymiarowych.

Art. 11 ust. 2 pkt 1 u.ś.p.u.s. stanowi, że jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i 2 u.ś.p.u.s. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (zakładamy, że nauczyciel był zatrudniony co najmniej przez 12 miesięcy). Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku. Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie (art. 41 ust. 1 i 2 u.ś.p.u.s.). W podstawie zasiłku chorobowego należy uwzględnić również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, w kwotach faktycznie wypłaconych nauczycielowi w okresie podlegającym ustaleniu podstawy zasiłku.

Ponadto należy dodać, że stosownie do treści art. 66 ust. 1 KN w przypadku, gdy nauczyciel nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą, przysługuje mu prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze maksymalnym do 8 tygodni w ciągu roku szkolnego.

Urszula Kołowska