Czy nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego na stanowisku logopedy (20 godz.) można przenieść bez jego zgody na stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego też zgodnie z jego kwalifikacjami?
Czy nauczyciel logopeda może nie wyrazić zgody i jakie mogą być tego konsekwencje?

Do przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na stanowisku nauczyciela logopedy na stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego konieczne jest uzyskanie zgody tego nauczyciela.
Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nie przewidują konsekwencji dla nauczyciela, który takiej zgody nie wyrazi.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 KN, nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania dyrektor szkoły może przenieść za jego zgodą z urzędu lub na jego prośbę na inne stanowisko nauczycielskie w tej samej szkole. W swych orzeczeniach odnosząc się do użytego w tym przepisie pojęcia "stanowisko pracy" Sąd Najwyższy wskazał, iż należy je interpretować zgodnie z art. 42 KN (wyrok SN z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/2000, OSNP 2002, nr 18, poz. 5, wyrok SN z dnia 1 lipca 1988 r. I PKN 217/1998, OSNP 1999, nr 15, poz. 479). Za odrębne stanowiska nauczycielskie w szkole w rozumieniu art. 18 ust. 1 KN, należy więc uznać stanowisko nauczyciela logopedy i stanowisko nauczyciela nauczania zintegrowanego. Tym samym przeniesienie pomiędzy tymi stanowiskami nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania wymaga uzyskania przez dyrektora szkoły zgody tego nauczyciela.

Uwagi

Odpowiedź opracowano przy założeniu, iż nauczyciel zatrudniony jest w szkole, do nauczycieli której ma zastosowanie art. 18 KN (np. w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę).
W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przeniesienie na inne stanowisko może zostać dokonane w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy lub w drodze porozumienia stron.

Łukasz Pater