Czy nauczyciel kontraktowy, który ukończył studia wyższe pedagogiczne z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe - rewalidacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma kwalifikacje do pracy w szkole specjalnej na wszystkich etapach?
Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Według mojej opinii osoba, która ukończyła studia wyższe pedagogiczne z zakresie logopedii nie posiada kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Natomiast posiadając takie wykształcenie może w tego typu szkołach zostać zatrudniona na stanowisku nauczyciela-logopedy.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Od 1 września 2009 r. szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) - dalej r.s.k.n. Stanowisko nauczyciela w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi może zajmować osoba, która spełnia wymagania określone w § 14 r.s.k.n.
Jak wynika z wymagań kwalifikacyjnych stawianych wobec nauczycieli szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami innymi niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi osoba, która ukończyła studia wyższe pedagogiczne z zakresie logopedii według mojej opinii nie posiada kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w tego typu szkołach. Natomiast posiadając takie wykształcenie może w tego typu szkołach zostać zatrudniona na stanowisku nauczyciela-logopedy. Wynika to z § 21 ust. 2 r.s.k.n.

Krzysztof Lodziński