Czy nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej posiada kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III?
Według mojej opinii nauczyciel posiadający wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, czyli posiadający kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, który ukończył studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej nie posiada kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III, gdyż dodatkowo powinien jeszcze legitymować się świadectwem znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Od 1 września 2009 r. szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) - dalej r.s.k.n. I tak, kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej posiadają osoby wymienione w § 11 r.s.k.n.
Ponadto kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (w przypadku języka angielskiego):
a) First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A lub B,
b) International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 5,0 pkt - 6,0 pkt,
c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
- Educational Testing Service, Princeton, USA:
- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,
- wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),
d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator"
łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator",
i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Krzysztof Lodziński