Z przepisów art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (u.ś.p.ch.m.) wynika, że podstawą stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby jest zaświadczenie lekarskie. W okresie pozostawania na zwolnieniu lekarskim pracownik ma obowiązek powstrzymywania się do świadczenia jakiejkolwiek pracy.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w swoim wyroku z 3.10.2008 r., II UK 26/08przedmiotem ubezpieczenia chorobowego jest ryzyko braku zarobku wynikające z chorobowej niezdolności do pracy. Nadużywa zatem tego ubezpieczenia ten, kto korzysta z ubezpieczenia, a z drugiej strony wykonuje pracę zarobkową”.

 


Stosownie zaś do przepisów § 5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich ewentualna kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

 

Czytaj: Na dodatek motywacyjny nie trzeba pracować pół roku >
 

W okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu choroby pracownik ma obowiązek powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności, które stanowią świadczenie pracy, a którymi w przypadku nauczycieli może być sprawdzanie sprawdzianów i wystawianie ocen.
 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

Czy wicedyrektor szkoły może podpisać dziennik elektroniczny podpisem kwalifikowanym? >

Dziennik zajęć - POBIERZ WZÓR >