Zagadnienie udokumentowania przyczyn nieprzeprowadzenia zajęć w okresie strajku w e-dzienniku lekcyjnym rozpatrywać należy na gruncie RODO oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

UODO: Dane o strajkujących nauczycielach nie mogą trafiać do systemu>>

 

Można wpisać przyczynę nieobecności

Administratorem danych osobowych jest placówka oświatowa, reprezentowana przez dyrektora. I tak posiada on informację o tym, którzy nauczyciele uczestniczą w strajku, więc wpisanie tego do e-dziennika jako przyczyny nieodbycia się zajęć, nie będzie stanowiło ujawnienia danych, które można potraktować jako wrażliwe.

Sprawdź w LEX: Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku >

Dostęp do e-dziennika jest ściśle limitowany - mają go również rodzice, zatem wiedzą o udziale nauczyciela w strajku. Wpisanie jako przyczyny nieprzeprowadzenia zajęć udziału nauczyciela w strajku nie stanowi naruszenia, bo jeżeli chodzi o administratora i opiekunów dzieci, te informacje już zostały ujawnione. Teoretycznie taka informacja nie powinna być dostępna dla innych odbiorców. 

Sprawdź w LEX: Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej od 1 stycznia 2019 r. >

 

Interpretacja czasem problematyczna

Z drugiej strony należałoby jednak przyjąć, że przyczyną nieodbycia się zajęć jest samo zawieszenie zajęć w placówce oświatowej z powodu strajku, a nie udział w nim konkretnego nauczyciela. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wpisanie, że zajęcia są odwołane z powodu strajku.

Do tego samego wniosku prowadzi analiza rozporządzenia regulującego prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, która nakazuje miedzy innymi wpisać do dziennika obecność uczniów i tematów przeprowadzonych zajęć, co nauczyciel poświadcza podpisem.

W przypadku e-dziennika, zgodnie z par. 18 pkt. 5 rozporządzenia o dokumentacji, samo wpisanie tematu zajęć jest równoznaczne potwierdzeniem przeprowadzenia zajęć. Rozporządzenie nakazuje wpisanie zajęć, które się odbyły, nie wprowadza zaś obowiązku dokumentowania przez nauczyciela przyczyn nieodbycia się zajęć. 

Sprawdź w LEX:

Kalendarz zadań dyrektora - Kwiecień 2019 >

Czy dyrektor może sklasyfikować uczniów za strajkujących nauczycieli? >

Czy rodzic ucznia szkoły podstawowej ma prawo odwołać się od oceny zachowania wystawionej przez nauczyciela w klasyfikacji śródrocznej? >

Więcej na ten temat znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe. Czytaj komentarze ekspertów, śledź najnowsze zmiany w prawie i zadawaj pytania >