Czy stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może otrzymać nauczyciel mianowany, który:
- posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu (ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej);
- ukończył studia podyplomowe (1,5 semestralne) w zakresie: Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej Kolegium Zarządzania Wydział Zarządzania?

Czy ww. studia podyplomowe dają kwalifikacje, o których mowa w § 1 pkt 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) - dalej r.w.o.z.d.?

Odpowiedź

Według mojej opinii kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola, który ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu spełnia wymóg określony w § 1 pkt 2 r.w.o.z.d. i posiada kwalifikacje do tego, aby zajmować stanowisko dyrektora przedszkola.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 1 pkt 2 r.w.o.z.d., jednym z warunków, jakie musi spełnić osoba, aby można było jej powierzyć stanowisko dyrektora przedszkola jest ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Według mnie brzmienie tego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, że kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola może się legitymować ukończeniem studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (przepis nie wymaga, aby studia wyższe lub studia podyplomowe były z zakresu zarządzania oświatą) albo ukończeniem kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Zatem omawiany przepis nie wymaga, aby studia wyższe lub studia podyplomowe były z zakresu zarządzania oświatą, lecz jedynie z zakresu zarządzania.

Moim zdaniem przepis dopuszcza praktycznie każdy rodzaj studiów wyższych i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania. Jedynie kandydaci, którzy nie posiadają takiego wykształcenia muszą ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Uważam, że gdyby minister właściwy do spraw oświaty i wychowania chciał w r.w.z.s.d. wprowadzić wymóg posiadania wykształcenia wyższego lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, to brzmienie przepisu byłoby inne. Tymczasem w r.w.z.s.d. użyto sformułowania jednoznacznie rozgraniczającego dwa rodzaje wymaganego wykształcenia. Podobne stanowisko w tej sprawie zajął również Pan Zbigniew Marciniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacją Posła Jerzego Budnika z listopada 2007 r. w sprawie interpretacji tego przepisu.

Niestety zdarza się jednak, że organy prowadzące szkoły w sposób nieprawidłowy przyjmują, że kandydat powinien legitymować się wykształceniem wyższym lub studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania oświatą.

Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawo Oświatowe więcej>>