Czy dyrektor szkoły powinien zażądać zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego od nauczyciela, który zatrudniony jest w tej szkole od 1995 r. na podstawie umowy o pracę?
Z mocy prawa otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego. Obecnie nauczyciel skończył staż na stopień nauczyciela mianowanego i przystąpi do egzaminu.
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela nie jest przesłanką do żądania od niego informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. Dopiero nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem (pierwsze lub kolejne) stanowi tę przesłankę - zgodnie z art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN.
Na podstawie art. 10 ust. 5a pkt 1 KN stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w ust. 5.
A zatem stosunek pracy przekształci się, o ile nauczyciel spełnia warunki określone w ust. 5, przy czym w takim wypadku należy zbadać, czy są one spełnione. Dotyczy to także niekaralności.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności, przed przekształceniem stosunku pracy, które będzie miało miejsce po uzyskaniu przez nauczyciela stopnia awansu nauczyciela mianowanego, nauczyciel będzie zobowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. Podobnie jak zobowiązany jest do tego nauczyciel w przypadku nawiązania każdego kolejnego stosunku pracy w danej szkole.

Magdalena Fota