Jesteśmy niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.
Uczeń nie stawił się na egzaminie klasyfikacyjnym, którego termin został uzgodniony zarówno z nim, jak i z jego rodzicami. Nieobecność ucznia na ww. egzaminie była nieusprawiedliwiona.
Czy dyrektor szkoły powinien wyznaczyć inny termin egzaminu klasyfikacyjnego? Czy w opisanym przypadku uczeń może pozostać nieklasyfikowany z danego przedmiotu po pierwszym semestrze i otrzymać wyłącznie ocenę roczną w drugim semestrze?

Według mojej opinii uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym i wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych nie może przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego ma status ucznia nieklasyfikowanego i w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
W § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) – dalej r.w.s.o., zostało określone, że jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych. Jak wynika z § 17 ust. 2 r.w.s.o. uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Natomiast na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) zgodę na egzamin klasyfikacyjny musi wyrazić rada pedagogiczna. Jak wynika z § 17 ust. 9 r.w.s.o. termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły (§ 17 ust. 14a r.w.s.o.). Mając powyższe na uwadze należy uznać, że uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym i wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych nie może przystąpić do tego egzaminu w terminie dodatkowym. Taka możliwość została przewidziany wyłącznie dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego ma status ucznia nieklasyfikowanego i w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". Uczeń w trakcie trwania drugiego semestru powinien uzupełnić braki z semestru pierwszego i go zaliczyć. W przeciwnym razie nauczyciel danych zajęć edukacyjnych może nie mieć podstaw do ustalenia pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
Krzysztof Lodziński