Czy dyrektor szkoły może (bez zgody organu prowadzącego) przyznać nauczycielowi wyższe wynagrodzenie niż to, które przewidziane jest w tabeli minimalnego wynagrodzenia?
Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli określa corocznie w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) – dalej r.w.m.s.w. Jak wynika z art. 30 ust. 8 KN środki finansowe niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli zagwarantowane są przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Należy jednak pamiętać, że w art. 30 ust. 10 i 10b KN zostało również określone, że organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Ponadto organy prowadzące mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach oraz w granicach ustalonego planu finansowego szkoły, do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższej od ustalonej w r.w.m.s.w. lub podwyższonej przez organ prowadzący. Jednak zwiększenie środków na poszczególne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom może odbywać się wyłącznie z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.
 
Krzysztof Lodziński