Czy dyrektor może zlecić nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie Karty Nauczyciela pracę z dziećmi bardzo zdolnymi np. przygotowanie do olimpiady, kółko matematyczne, kółko teatralne w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy?

W skład zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wchodzą także zajęcia, które do tej pory wykonywane były jako zajęcia statutowe szkoły, a więc m.in. zajęcia wyrównawcze czy zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Zatem realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli (np. zajęcia wyrównawcze czy zajęcia rozwijające uzdolnienia) po nowelizacji odbywać się powinna w ramach obowiązkowego pensum zajęć (za wynagrodzeniem), nie zaś zajęć statutowych.

Opcjonalnie praca ta może być wykonywana w ramach godzin ponadwymiarowych – za dodatkowym wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 35 ust. 3 KN.