Czy dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy obliczania zasiłków chorobowych, macierzyńskich i wynagrodzeń za czas choroby?
Czy obliczając ekwiwalent za urlop należy ten dodatek również doliczyć?

Dodatek uzupełniający wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego, zasiłku macierzyńskiego). Powinien również być uwzględniony w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela (ekwiwalencie za urlop).
W myśl art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.) - dalej u.ś.p.u.s., podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Natomiast wynagrodzenie chorobowe oblicza się na tych samych zasadach jak zasiłek chorobowy - art. 92 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - dalej k.p. Podobnie zasiłek macierzyński (art. 31 u.ś.p.u.s.).
W myśl art. 3 pkt 3 u.ś.p.u.s. przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.
Wprawdzie dodatek uzupełniający nie został wprost wyszczególniony wśród składników wynagrodzenia nauczyciela oraz wynagrodzenia urlopowego, ale - podobnie jak dodatek specjalistyczny, który również nie został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) - jest jednym z elementów płacy nauczycielskiej. Stanowi on bowiem różnicę pomiędzy wynagrodzeniem faktycznie wypłaconym nauczycielom a średnim wynagrodzeniem na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wynikającym z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Kwota składająca się na ten dodatek powinna zostać faktycznie wypłacona w formie dodatków stanowionych przez samorząd w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Odpowiednio dodatek uzupełniający jako składnik płacy nauczycielskiej, powinien być uwzględniony przy naliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego (ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy) oraz zasiłku chorobowego (wynagrodzenia chorobowego, urlopu macierzyńskiego).

Agnieszka Kosiarz