Czy pracownik, który został zwolniony z pracy w ramach redukcji etatów i nie podjął pracy u innego pracodawcy, a później odszedł na rentę i po latach osiągnął wiek emerytalny, staje się emerytem danego zakładu i ma prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
Jeżeli tak, to jakie dokumenty powinien przedstawić były pracownik, aby udokumentować fakt, że nie podejmował w między czasie innej pracy i czy staje się emerytem bez względu na to, z jakiego powodu nie podejmował pracy?

Jeżeli ostatnim miejscem pracy pracownika wskazanego w pytaniu była szkoła, to ma on prawo korzystać w niej ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od pracownika takiego dyrektor szkoły może zażądać oświadczenia wskazującego miejsce jego ostatniego zatrudnienia przed przejściem na emeryturę.
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - dalej KN, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz nauczycieli pobierających świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych. Środki z przedmiotowego odpisu łącznie z odpisami naliczonymi na "czynnych" nauczycieli oraz pracowników i emerytów i rencistów (byłych pracowników) - nie będących nauczycielami stanowią jeden fundusz w szkole (art. 53 ust. 3 KN).
Szczegółowe zasady korzystania z funduszu określone zostały w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), która definiując osoby uprawnione do korzystania z funduszu wskazuje, iż za takie należy uznać między innymi emerytów i rencistów - byłych pracowników danego zakładu pracy.
Pracownika po przejściu na emeryturę można uznać za "emeryta - byłego pracownika danej szkoły" w przypadku, gdy szkoła ta była jego ostatnim miejscem pracy przed przejściem na emeryturę. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1991 r., I PZP 56/91, OSNC 1992, nr 4, poz. 63. Na uznanie pracownika, który przeszedł na emeryturę za "emeryta - byłego pracownika szkoły" nie ma natomiast wpływu długość pozostawania pracownika poza stosunkiem przed przejściem na emeryturę.

Łukasz Pater