Pytanie użytkownika LEX Prawo Oświatowe: Czy dofinansowanie 500 zł na zakup sprzętu komputerowego przysługuje nauczycielowi emerytowi zatrudnionemu na niepełny wymiar etatu?

 


Odpowiedź

Zgodnie z brzmieniem par. 10c rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przysługuje nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty o których mowa w art. 2 pkt 2-11 ustawy - Prawo oświatowe. W świetle brzmienia par. 10c rozporządzenia, fakt zatrudnienia nauczyciela w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak i fakt osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, nie stanowi przeszkody do otrzymania dofinansowania.

Czytaj też: Wnioski o dopłaty do sprzętu do 7 grudnia >

W efekcie, należy wskazać, że nauczyciel, zatrudniony w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 p.o., w niepełnym wymiarze czasie pracy, który osiągnął wiek emerytalny, może otrzymać dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe:

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć jednorazowe dofinansowanie na zakup sprzętu w wysokości 500 zł dla nauczycieli? >

Wniosek nauczyciela o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi - POBIERZ WNIOSEK >