Co można uznać za "przypadek szczególnie uzasadniony" w kwestii odwołania wicedyrektora szkoły przed upływem okresu, na który został powołany?
Dodaję, iż nastąpi to za 3-miesięcznym wypowiedzeniem na koniec roku szkolnego.
Czy zmiany w planach nauczania spowodowane np. wdrożeniem innowacji, wprowadzeniem nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu szkoły - inne niż dotychczas zagospodarowanie godzin do dyspozycji dyrektora, do relizacji których wicedyrektor nie posiada uprawnień, czy wreszcie nieukładająca się współpraca - stanowią wystarczające uzasadnienie powyższej kwestii. Nadmieniam iż w związku z planowanym odwołaniem wicedyrektor wróci do swojego poprzedniego przydziału zajęć sprzed powierzenia stanowiska.
Przepisy nie uszczegóławiają przypadków, które można uznać za "przypadki szczególnie uzasadnione", co powoduje, że nie jest możliwe ich kategoryczne określenie.
Sąd Najwyższy stwierdził (wyrok SN z dnia 19 lutego 1997 r., III RN 3/97, OSNP 1997, nr 19, poz. 369, że art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - dalej u.s.o., przewiduje możliwość odwołania nauczyciela "w przypadkach szczególnie uzasadnionych", co oznacza, że zarówno ocena, jak i uznanie organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, a następnie odwołuje go z tego stanowiska, nie mogą mieć charakteru dowolnego lub arbitralnego, lecz powinny być dokładnie i szczegółowo wywiedzione i uargumentowane w uzasadnieniu podjętej decyzji (uchwały), zaś ów wywód i argumentacja powinny podlegać wnikliwej kontroli zarówno organów nadzoru, jak i sądu.
Przepis art. 37 ust. 1 u.s.o. stanowi, iż odwołania nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektora szkoły, po uzyskaniu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub rady pedagogicznej. Procedura odwołania jest uzależniona od przyczyny odwołania.
W przypadku odwołania nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły nie następuje rozwiązanie stosunku pracy, ani z wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
Wicedyrektora szkoły można odwołać wyłącznie w okolicznościach określonych w art. 38 u.s.o.
Uchwała zarządu gminy o odwołaniu nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły podstawowej powinna zawierać odpowiednie uzasadnienie, oznacza to, że musi obejmować konkretne i poważne przyczyny odwołania ze stanowiska oraz szczegółowe uzasadnienie.
Jak stanowi SN (wyrok SN z dnia 9 grudnia 2003 r., I PK 103/03, OSNP 2004, nr 21, poz. 371) za przypadek "szczególnie uzasadniony" nie uważa się także ukarania dyrektora w postępowaniu dyscyplinarnym karą nagany.
Najczęściej podawane powody - utrata zaufania albo źle układająca się współpraca - w świetle orzecznictwa SN również nie stanowi "szczególnie uzasadnionego przypadku" jeżeli nie wystąpiły poważne błędy lub zaniedbania.

Bożena Barszczewska