I. Jeżeli nauczyciel kontraktowy otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na 31 sierpnia 2014.r., a 31 maja kończy awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, postępowanie egzaminacyjne będzie prawdopodobnie w drugiej połowie lipca. Jak należy wypłacić odprawę na 31 sierpnia 2014 r.: czy dwumiesięczną (zatrudnienie w szkole 6 lat) ze stawki nauczyciela kontraktowego czy może sześciomiesięczną ze stawki nauczyciela mianowanego?
II. Jeżeli dyrektor szkoły wręczy ograniczenie etatu całej grupie uczącej danego przedmiotu np. niemieckiego (8 osób) z przyczyn organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, a jeden nauczyciel nie wyrazi zgody na ograniczenie, to czy można wręczyć wypowiedzenie tylko nauczycielowi, który nie wyraził zgody na ograniczenie, czy zastosować kryteria przy zwalnianiu do wszystkich nauczycieli i wtedy może okazać się że zgodnie z kryteriami wypowiedzenie otrzyma pracownik, który wyraził zgodę na ograniczenie etatu. Co w takiej sytuacji?

 
Odpowiedź
1. Nauczycielowi należy się odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia ze stawki nauczyciela kontraktowego.
2. Odmowa wyrażenia zgody na obniżenie wymiaru zatrudnienia nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy.

 
Uzasadnienie
1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191), dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.
Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Treść art. 10 ust. 5a pkt 1 KN stanowi, że stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są warunki określone w art. 10 ust. 5 KN , w tym istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

.@page_break@

Ponieważ stosunek pracy nauczyciela ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia dokonanego najpóźniej do dnia 31 maja 2014 r., nie zostanie spełniony warunek zatrudnienia na czas nieokreślony. Tym samym do dnia 31 sierpnia 2014 r. stosunek pracy nauczyciela będzie kontynuowany na podstawie umowy o pracę i nie ulegnie przekształceniu jego podstawa prawna (nauczyciel w dniu rozwiązania stosunku pracy nie będzie zatrudniony przez mianowanie), co oznacza, że będzie się należała odprawa na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), czyli w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, z uwagi na 6 - letni staż pracy, ustalonego jak wynagrodzenie stanowiące podstawę wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop, czyli w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 39 ust. 1 KN zmiana wysokości wynagrodzenia w czasie trwania stosunku pracy w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu. Oznacza to, że do dnia 31 sierpnia 2014 r. włącznie, nauczycielowi będzie przysługiwało wynagrodzenie wypłacane według stopnia awansu nauczyciela kontraktowego, które będzie stanowiło podstawę obliczenia wysokości odprawy z tego względu, że prawo do odprawy nabędzie w dniu rozwiązania stosunku pracy.
2. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 22 ust. 2 KN , w razie zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia. W orzecznictwie podkreśla się, że niewyrażenie przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania zgody na ograniczenie zatrudnienia nie może stanowić wyłącznego kryterium doboru go do zwolnienia na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN , wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2006 r. (wyrok SN z dnia 3 października 2006 r. III PK 57/2006, OSNP 2007, nr 19-20, poz. 272). Wobec tego dyrektor powinien wziąć pod uwagę kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia, w tym kwalifikacje formalne, doświadczenie i praktykę w nauczaniu przedmiotu, ocenę pracy, podstawę prawną zatrudnienia, itp.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Urlop dla poratowania zdrowia nie zawiesza skutku ograniczenia zatrudnienia