Co należy zrobić, jeżeli dyrektor popełnił błąd i potwierdził przekształcenie umowy na czas nieokreślony w umowę poprzez mianowanie, mimo że nie były spełnione wszystkie warunki określone przez art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, a konkretnie nauczyciel nie był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 5a pkt 2 KN, stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym otworzyły się możliwości zatrudnienia nauczyciela mianowanego na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 10 ust. 5a pkt 2 KN).
Skutek konstytutywny przekształcenia następuje z mocy prawa w momencie wskazanym ustawą (pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym powstała możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy), jeżeli zostały spełnione określone prawem przesłanki, a więc potwierdzenie przekształcenia przez dyrektora szkoły ma skutek jedynie deklaratoryjny.

Awans zawodowy: praca na podstawie mianowania od następnego miesiąca po awansie>>

Rozumując a contrario – jeżeli nie było możliwości zatrudnienia nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę nie przekształciła się w stosunek pracy na podstawie mianowania.
W związku z tym, że pismo dyrektora szkoły do nauczyciela miało charakter informacyjny, zmiana jego treści za pomocą kolejnego pisma nie musi być poddana szczególnemu rygorowi prawnemu. Z tego względu dyrektor szkoły powinien wystosować do nauczyciela pismo z informacją, że w związku z niewystąpieniem przesłanki o której mowa w art. 10 ust. 5a pkt 2 KN, umowa o pracę nie przekształciła się w stosunek pracy na podstawie mianowania.

Awans zawodowy nauczyciela: miejscem pracy jest zespół szkół>>

Więcej w  serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>


Karta Nauczyciela. KomentarzPolecamy nowy komentarz do Karty Nauczyciela>>