Nauczycielka została zatrudniona na podstawie mianowania w zespole szkół w X. W skład tego zespołu wchodzi technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące oraz gimnazjum specjalne. Nauczycielka została zatrudniona jako nauczycielka języka polskiego w gimnazjum specjalnym oraz w technikum.
Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie i w akcie mianowania?

Elementy aktu mianowania i umowy o pracę określa art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN. Wskazuje on, że akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić:
1) stanowisko i miejsce pracy;
2) termin rozpoczęcia pracy;
3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

Sąd: dyrektor nie dokonuje oceny merytorycznej kwalifikacji kandydata na nauczyciela mianowanego>>

Nadto art. 14 ust. 2 KN stanowi, że w przypadku zatrudnienia w zespole szkół akt mianowania i umowa o pracę powinny określać także typy (rodzaje) szkół w zespole, w których pracuje nauczyciel.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że w opisanej w pytaniu sytuacji w akcie mianowania należy podać jako miejsce pracy zespół szkół w X, zaś jako typy (rodzaje) szkół w zespole należy podać gimnazjum specjalne oraz technikum. Poza tym należy podać stanowisko (nauczyciel języka polskiego), termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Wzory szkolnych dokumentów w jednej książce>>