Poselski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje uzupełnienie przepisów przejściowych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli - chodzi o zmiany w awansie, wprowadzone 1 września 2022 r. Głównym celem tamtej nowelizacji było zreformowanie systemu awansu zawodowego pedagogów, co obejmuje m.in. likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.

MEiN chce odbiurokratyzować szkołę, ale z kryteriów oceniania nie zrezygnuje>>

Dwa tryby uzyskania wyższego stopnia

Obecnie nauczyciele mogą awansować zarówno na nowych, jak i na starych zasadach, co umożliwiają przepisy przejściowe. Z tej ostatniej opcji mogą skorzystać pedagodzy, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego został skrócony o rok.

Sprawdź w LEX: Procedura oceny pracy nauczyciela od 1.09.2022 r. >>>

​Sprawdź w LEX: Procedura oceny pracy dyrektora od 1.09.2022 r. >>>

Podobne zasady obowiązują, jeśli chodzi o nauczycieli mianowanych, którzy do wejścia w życie przepisów nie osiągnęli stopnia nauczyciela dyplomowanego – do 2027 r. mogli to zrobić na zasadach dotychczasowych. Skracał się im wymagany okres pracy w szkole – i to o dwa lata – jeśli:

 • odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego według poprzednich przepisów,
 • uzyskali przed 1.09.2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa,
 • uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc urlopowanym ze względu na pełnienie funkcji w związkach zawodowych, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

 

Nie wszystkie przepisy są jednak precyzyjne, zwłaszcza w kwestii oceniania nauczycieli. Problematyczna była m.in. ocena pracy - do awansu na wyższy stopień wymaga się, by obejmowała ona 3 lata pracy pedagoga, a ten zmienił szkołę, w której pracuje.

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - CZERWIEC 2023 >>>

Ocena nie zawsze z 3 lat

Autorzy projektu uznali, że nie zawsze da się spełnić ten warunek - chodzi konkretnie o nauczycieli, którzy przed 1 września 2022 r. zmienili miejsce zatrudnienia w ciągu ostatnich 3 lat przed dokonaniem oceny pracy. W ich przypadku - ponieważ nie będzie możliwe wsteczne dokonanie oceny pracy w poprzednich miejscach zatrudnienia i uwzględnianie tej oceny w ocenie pracy - ocena pracy może być dokonana za okres krótszy niż 3 lata pracy przed dokonaniem tej oceny, jednak nie krótszy niż 9 miesięcy.

 

W nowej ocenie pracy nie będzie uwzględniana ocena pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia, w którym nauczyciel zakończył pracę przed 1 września 2022 r. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy sam nauczyciel wystąpi do dyrektora szkoły z wnioskiem o uwzględnienie tej oceny.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

Łagodniejsze zasady awansu dla nauczycieli kontraktowych z długim stażem

Po nowelizacji nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego i którzy posiadają
co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole, lecz przed dniem 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, mogli odbyć ten staż w wymiarze 9 miesięcy.
Nauczyciele ci będą sami podejmowali decyzję, czy chcą odbyć staż w wymiarze skróconym do 9 miesięcy, czy tak jak pozostali nauczyciele w wymiarze rok i 9 miesięcy.

Czytaj w LEX: Ocena pracy nauczycieli szkół i przedszkoli - komentarz praktyczny >>

Ustawa uzupełni też przepisy w dotyczące awansu na nauczyciela dyplomowanego - chodzi o odroczenie obowiązywania warunku dotyczącego awansu na nauczyciela dyplomowanego. Według noweli z 2022 r. nauczyciele, którzy przed

 • zatrudnieniem w:

  • publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
  • publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych,
  • publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych,
  • publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym.
 • skierowaniem przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich.

 • zatrudnieniem na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne.

 • urlopowaniem lub zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy

- pracowali w szkole na stanowisku nauczyciela w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego muszą posiadać co najmniej dobrą ocenę pracy. Do 31 sierpnia 2025 r. ten warunek nie będzie obowiązywał.