Celem Akademii Nowoczesnej Edukacji jest upowszechnienie narzędzi komunikacji, które pozwalają w skuteczny oraz interesujący sposób dotrzeć do uczniów i studentów. Studia umożliwiają poznanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania oraz pracy z grupą, dostosowanych do coraz bardziej wymagającego kręgu odbiorców. Programy przewidują też nowe spojrzenie na prawo oświatowe i jego reformy, co pozwala absolwentom skuteczniej i pewniej poruszać się w meandrach przepisów i ich wykładni w praktyce.

Studia „Organizacja i zarządzanie oświatą” przeznaczone są dla osób, które chcą uzupełnić i wzbogacić swoją wiedzę oraz rozszerzyć kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji i kierownictwa w instytucjach oświatowych działających w warunkach integracji Polski z krajami Unii Europejskiej.
Studia te stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze w placówce oświatowej oraz osób pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do piastowania stanowiska dyrektora przedszkola czy szkoły. Celem studiów jest także doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, a także nabyć wiedzę niezbędną do zarządzania finansami w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Realizacja programu umożliwia zgłębienie zagadnień m.in. takich jak: kierowanie zespołem, wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, stosowanie współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu, organizowanie pracy biurowej i administracyjnej czy stosowanie prawa finansowego i oświatowego. Studia trwają dwa semestry.  

Studia „Doradztwo zawodowe i edukacyjne” przygotowują do wspierania uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery, a także udzielania informacji w tym zakresie. W toku studiów słuchacze zdobywają także wiedzę i umiejętności, niezbędne aby pomagać nauczycielom w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
Program zajęć uwzględnia m.in. obszary takie jak: komunikacja interpersonalna, psychologia komunikacji i specyfika rozmowy doradczej; alternatywne możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie; diagnoza predyspozycji zawodowych; coaching w pracy wychowawczej z młodzieżą i wiele innych. Elementem wzbogacającym program jest coaching traktowany w kategoriach kluczowej umiejętności wychowawczej, niezwykle przydatnej w praktyce współczesnego nauczyciela, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego.

Absolwenci studiów zyskują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, możliwe do wykorzystania w różnorodnych placówkach edukacyjnych oraz instytucjach rynku pracy. Pozyskują kompetencje w obszarze zastosowania coachingu w pracy wychowawczej oraz w rozwoju zawodowym i osobistym. W toku studiów słuchacze nabywają także umiejętności posługiwania się profesjonalnymi  narzędziami do badania preferencji edukacyjnych oraz predyspozycji zawodowych klientów w różnym wieku i na różnych etapach edukacji i kariery.
Studia są skierowane do osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne, a także do osób, które planują swoją karierę zawodową w systemie poradnictwa zawodowego, są absolwentami pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii lub innego kierunku społecznego i posiadają kwalifikacje pedagogiczne. Program trwa 3 semestry.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Zajęcia z reguły rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Przy zapisach na studia do 30 czerwca przysługuje 10% zniżki w czesnym. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl.