Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej w formie plakatu, w dowolnej technice plastycznej, na temat wskazany w tytule konkursu, tj. „15 lat Polski w Unii Europejskiej”. Prace konkursowe należy nadsyłać do 13 maja 2019 roku na adres: Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs” (decyduje data doręczenia adresatowi). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 maja 2019 roku.

 

Celem Konkursu jest uczczenie historycznego faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, które było ukoronowaniem przemian demokratycznych dokonanych w Polsce w latach 90-tych XX wieku, świadectwem przemian geopolitycznych i stało się podstawą dynamicznego rozwoju Polski w XXI wieku. Konkurs organizują Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.Patronat honorowy nad Konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar.

 

Nagrodą wizyta w Brukseli

Nagrodę Główną dla laureatów konkursu, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce stanowi wizyta studyjna w Komisji Europejskiej i innych instytucjach UE w Brukseli (Belgia). Termin wizyty studyjnej planowany jest na 12 – 14 czerwca 2019 r.

 

Organizatorem nagrody głównej jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Organizator pokrywa koszty związane z przejazdami międzynarodowymi z Warszawy do Brukseli i z powrotem, przejazdami wewnętrznymi na terenie Brukseli, częściowym wyżywieniem oraz programem pobytu w Instytucjach UE. Szczegóły w Regulaminie dostępnym na stronie Konkursu http://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/wydarzenia/158-konkurs-na-plakat

 

 

Konkurs również dla zespołów dwuosobowych

Każdy uczestnik lub zespół dwuosobowy może złożyć w Konkursie jedną pracę. Prace muszą być podpisane imionami i nazwiskami autorów wraz z podaniem ich daty urodzenia, szkoły i klasy, do której uczęszczają, a także adresu zamieszkania i adresu poczty elektronicznej. Przyjmowane będą wyłącznie prace wykonane w formacie A2. Szczegóły w Regulaminie Konkursu: http://www.edukacja.iustitia.prawo.pl/images/Regulamin%20Konkursu%20na%20plakat_2019.pdf

W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, wyraz artystyczny oraz zastosowana technika.

 

W przypadku uczestników małoletnich konieczne jest przesłanie wraz z pracą konkursową oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego (Wzór w Załączniku nr 1 do Regulaminu).

 

Partnerami Konkursu są:

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

- Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.

Strona internetowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce >