Czy w wykazie osób pracujących w warunkach szczególnych i uciążliwych musi być zgodność między:
ZUS IWA,
Z-10 do GUS (dział 1 poz. I Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy),
Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutogennym - rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 280, poz. 2771) § 4 ust. 1, 2 i 3.
Czy są to dwie, niezależne ewidencje, które nie muszą się pokrywać tj. pkt b) i c) są równe, a w ZUS IWA są tylko osoby na stałe narażone tj. gdzie większość dnia przebywają w pomieszczeniu, gdzie odbywa się niklowanie. Liczba ta jest mniejsza niż wykazywana w pkt b i c (w naszym przykładzie o kierownika galwanizernii, elektryka)?
Czy liczba osób wykazana w ZUS IWA musi być równa liczbie osób zgłoszonych w ZUS ZUA na ten sam dzień z kodem pracy w szczególnych warunkach tj. pracy przy niklowaniu?

Liczba osób zatrudnionych w warunkach, w których występuje przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy powinna być ustalona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wypełnianiu działu 2, wiersza 1, rubryki 1, sprawozdania o warunkach pracy oznaczonego symbolem Z-10.


Sposób wypełniania Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA po części wynika z przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.), a po części z zawartych na samym formularzu wskazówek w tym zakresie.
Z zawartego na Informacji ZUS IWA objaśnienia nr 7 wynika, że w polu 04 bloku IV "Zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla płatnika składki" wynika, że w polu tym należy podawać liczbę wszystkich zatrudnionych w warunkach, w których występuje przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który jest składana informacja (przy czym każdego zatrudnionego w takich warunkach należy liczyć tylko raz).
Jakkolwiek kwestia ta nie jest wprost określona w obowiązujących przepisach, ZUS stoi na stanowisku, że liczbę, którą wykazuje się w ww. polu Informacji ZUS IWA, ustala się zgodnie z zasadami, które obowiązują przy wypełnianiu działu 2, wiersza 1, rubryki 1, sprawozdania o warunkach pracy Z-10. Stąd też w liczbie tej uwzględnia się tylko i wyłącznie pracowników, a więc osoby, które pozostają w stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94). Żaden z obowiązujących przepisów nie wymaga, aby liczba wykazywana w polu 04 bloku IV Informacji ZUS IWA pokrywała się z liczbą ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych z kodem pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.