Przepis art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, przewiduje kary porządkowe – upomnienie i naganę.
Pracodawca może też nałożyć karę pieniężną za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia czy stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.
Pracodawca nie może nałożyć kary porządkowej po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i trzech miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Musi też pamiętać o uprzednim wysłuchaniu pracownika. W myśl art. 109 § 3 k.p. jeśli wysłuchanie nie jest możliwe z powodu absencji pracownika, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się podwładnego w zakładzie pracy.
Oznacza to, że kara porządkowa zostanie zastosowana względem pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim po jego powrocie pracy. Gdyby jednak okazało się, że od chwili przewinienia przez pracownika upłynęły co najmniej trzy miesiące, to po tym czasie zastosowanie kary porządkowej nie byłoby możliwe.

Źródło: Rzeczpospolita, 23 marca 2011 r., Andrzej Maj