Czy pracownikowi należy zaliczyć do zakładowego stażu pracy, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, czas prowadzenia własnej działalności gospodarczej w okresie poprzedzającym stosunek pracy (wg przepisów o ubezpieczeniu społecznym jest to okres składkowy)?
Zakładowy regulamin wynagradzania stanowi, iż "do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia. Za wyjątkiem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika lub w wyniku porzucenia pracy przez pracownika w rozumieniu przepisów kodeksu pracy".

Okres prowadzenia działalności nie jest okresem zatrudnienia.
Prawo do nagrody jubileuszowej nie jest prawem powszechnym i nie przysługuje ono wszystkim pracownikom. Regulacji dotyczących tego uprawnienia w pierwszej kolejności należy poszukiwać w układach zbiorowych pracy i regulaminach wynagradzania, a dopiero w drugiej w aktach prawnych dotyczących niektórych grup zawodowych, głównie ze sfery budżetowej. Każdy pracodawca może więc ustalić inne niż przewidziane w ogólnych przepisach zasady nabywania prawa do nagrody jubileuszowej. Skoro w Waszym zakładzie pracy przewidziano możliwość przyznawania pracownikom nagród jubileuszowych i pracodawca określając zasady na jakich pracownicy nabywają do nich prawo wskazał, że do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia, do okresów tych nie należy zaliczać okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Okres prowadzenia działalności gospodarczej nie jest bowiem okresem zatrudnienia i nie zmienia tego fakt, że jest on okresem składkowym w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym.
Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby pracodawca przewidział w regulaminie, że także okres prowadzenia działalności gospodarczej jest wliczany do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej, powinno to jednak bez wątpliwości wynikać z zakładowej regulacji.