Czy wynagrodzenia te należy uznać jako koszt uzyskania przychodu roku 2011, czy też 2012?

Wynagrodzenia wypłacone za grudzień 10-go stycznia stanowią koszty grudnia.

W myśl art. 22 ust. 6ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należności ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (metoda memoriałowa). W przypadku uchybienia temu terminowi, powinny być one zaliczone do kosztów uzyskania kasowo, czyli w miesiącu wypłaty (postawienia do dyspozycji).

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zapisy powyższe mają kategoryczny charakter i nie dopuszczają innej możliwości.