Jaki urlop przysługuje pracownikowi zatrudnionemu od 1 listopada na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli poprzednio pracownik pracował w agencji pracy tymczasowej i wykorzystał urlop wypoczynkowy w wysokości 20 dni?
Wymiar urlopu pracownika wynosi 20 dni. Czy następuje proporcjonalne obniżenie zgodnie z art. 1551 § 2 k.p.

Nie, nie należy w tym wypadku stosować proporcjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Zasady zatrudniania i uprawnienia pracowników tymczasowych zostały określone w przepisach ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.) – dalej u.z.p.t. i odbiegają od zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.
Jak wynika z art. 17 u.z.p.t., pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.
Jeśli więc przedmiotowy pracownik pozostawał w dyspozycji pracownika użytkownika przez okres od stycznia do końca października, co niestety nie wynika z przedstawionego stanu faktycznego, to miał prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni. Jednocześnie, nie wpływa to na jego uprawnienia urlopowe wynikające z zatrudnienia z dniem 1 listopada na podstawie umowy o pracę na podstawie przepisów k.p., a w szczególności nie rodzi konieczności zastosowania regulacji art. 1551 § 2 k.p., który to przepis nie znajduje zastosowania w odniesieniu do zatrudnienia pracownika na podstawie przepisów u.z.p.t.