Zgodnie z r.o.c.o.i.m. ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny i dotyczy szkód wyrządzonych osobom w nich uczestniczącym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego – rodzinie organizatora, czyli małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
2)polegających na zapłacie kar umownych;
3)powstałych wskutek działań wojennych.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody (z wyjątkiem wyżej wymienionych), spowodowane uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą rzeczy, objęte odpowiedzialnością cywilną organizatorów imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny, powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego osobom w nich uczestniczącym, bez możliwości umownego ograniczenia. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie odpłatnej imprezy masowej.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej mającej się odbyć na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 miejsc wynosi 22.500 euro (równowartość w zł), a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1100 euro.

Dla imprezy artystyczno-rozrywkowej mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1000 miejsc jest to kwota 10.000 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 1000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.000 euro.
Dla imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej o podwyższonym ryzyku mającej się odbyć na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2000 miejsc - 27.500 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc - minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1400 euro, natomiast dla imprezy mającej się odbyć w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc - 6.250 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1.250 euro. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do masowej imprezy sportowej organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 miejsc - 30.000 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1500 euro.

Dla imprezy sportowej organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 miejsc - 6.250 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1250 euro. Dla imprezy sportowej organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 miejsc - 30.000 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1500 euro.
Dla meczu piłki nożnej organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 miejsc - 30.000 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1500 euro. Dla masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2000 miejsc - 35.000 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1750 euro.
Dla masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej w hali sportowej lub w innym budynku, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc - 8150 euro; w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1650 euro.

Dla masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na terenie umożliwiającym przeprowadzenie takiej imprezy, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2000 miejsc - 35.000 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1750 euro. Dla meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku organizowanego na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc - 8150 euro, a w przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1650 euro.
Przepisy r.o.c.o.i.m. stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.