Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź: kurs nauki tańca i kurs nauki jazdy konnej oraz SPA mieszczą się w zakresie działalności socjalnej (jest to bowiem forma wypoczynku i działalności sportowo-rekreacyjnej), wobec czego mogą być finansowane ze środków ZFŚS, jeżeli dopuszcza to regulamin ZFŚS.

Czy wiesz, ile wynosi odpis na ZFŚS w 2015 r.?

Uzasadnienie: zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) - dalej u.z.f.ś.s., fundusz przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Zazwyczaj środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przeznacza się na działalność socjalną, przez którą rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Przepisy nie definiują poszczególnych elementów działalności socjalnej. Z braku definicji legalnych, sięgać należy do definicji językowych, przy czym wybierzmy tylko te pojęcia, które mogą mieć zastosowanie.

Sport to ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników, a rekreacja, to aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Wypoczynek zaś to pozbywanie się zmęczenia po pracy lub podczas przerwy w pracy. Szczególną formą wypoczynku jest wypoczynek aktywny, czyli połączony z uprawianiem sportu.

W pytaniu mamy kurs nauki tańca - bez wątpliwości mieści się on w powyższych definicjach. Analogicznie jest w przypadku kursu nauki jazdy konnej. SPA to zabiegi pielęgnacyjne mające na celu nawilżenie i odżywienie skóry. Niewątpliwie poprawiają one samopoczucie, sprawiają, że pracownik czuje się bardziej wypoczęty. W efekcie wszystkie trzy rodzaje świadczeń mogą być finansowane ze środków ZFŚS. Stosowny zapis musi być jednak znajdować się w regulaminie ZFŚS.

Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych znajdziesz odpowiedzi na takie pytania jak:

Kiedy w zakładzie pracy należy tworzyć ZFŚS?

Jak wyliczyć przeciętne zatrudnienie dla celów ZFŚS?

Czy można sfinansować z ZFŚS organizację imprezy karnawałowej dla pracowników?