te dni dopuszczalna jest tylko praca w ruchu ciągłym, w rozkładzie zmianowym, przy niezbędnych remontach, w transporcie i komunikacji, w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, w rolnictwie i hodowli, przy pracach koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w systemie pracy weekendowej.
Zgodnie z kodeksem pracy, otwarte mogą być tylko te sklepy, w których pracował będzie wyłącznie ich właściciel lub osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Mogą być też czynne placówki handlowe, w których wykonywana jest praca konieczna ze względu na użyteczność społeczną lub codzienne potrzeby ludności np. placówki kultury, oświaty, stacje benzynowe, apteki, dostawy mediów, turystyki. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do zakazu, mogą zostać ukarani grzywną do 30 tys. zł. Nowelizacją kodeksu pracy z 24 stycznia 2014 r., która weszła w życie 4 marca 2014 r., wprowadzono kolejny wyjątek od kodeksowego zakazu pracy w święta. Zgodnie z art. 15110 pkt 11 KP, dozwolona jest praca polegająca na świadczeniu usług (oraz zapewniająca wykonanie tej usługi) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza Polską, jeżeli u odbiorcy tej usługi jest wówczas dzień pracujący. A zatem, można świadczyć pracę zdalnie w polskie święta na rzecz zagranicznych kontrahentów, jeśli dla nich jest to normalny dzień pracy.
 
 
Jeśli pracodawca zleci zadania do wykonania w święto, to będzie to praca ponadwymiarowa. Wówczas wykonującemu pracownikowi pracę w święta szef musi zapewnić inny dzień wolny w ciągu obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego (art. 15111 KP).
Wolnego za pracę świąteczną można udzielić z inicjatywy pracownika, na jego pisemny wniosek.
Zasadniczo, rok 2016 zapowiada się monotonny pod względem dni wolnych od pracy. Wszystkie święta wypadają w środku tygodnia lub w niedzielę.

Dlatego pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Przypomnijmy, święta wypadają: 27 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela); 28 marca - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek); 1 maja – Święto Państwowe (niedziela); 3 maja – Święto Trzeciego Maja (wtorek); 15 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela); 26 maja - dzień Bożego Ciała (czwartek); 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (poniedziałek); 1 listopada – Wszystkich Świętych (wtorek); 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (piątek); 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (niedziela); 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek).