Jaka jest podstawa prawna, nieuznawania przez ZUS, ogólnego pełnomocnictwa upoważniającego daną osobę do reprezentowania płatnika (przedsiębiorcy)?

ZUS wymaga imiennego upoważnienia do reprezentowania płatnika w czasie kontroli ZUS pomimo dostarczenia pełnomocnictwa ogólnego, w którym wskazano że dotyczy również ZUS.

Odpowiedź: kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli ZUS, w szczególności w czasie jego nieobecności. Wskazanie takiej osoby bez wątpienia wymaga podania danych identyfikujących tą osobę (np. imienia i nazwiska). ZUS wymóg udzielenia szczególnego upoważnienia do reprezentowania płatnika składek w czasie kontroli wywodzi z art. 80 ust. 3 u.s.d.g.

Zamów dostęp testowy do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, korzystaj z dostępnych  wzorów i czytaj komentarze ekspertów>>>

Uzasadnienie: stosownie do art. 92a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., do kontroli płatnika składek będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g. Z art. 80 ust. 3 u.s.d.g. wynika, że kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Wskazanie takiej osoby bez wątpienia wymaga podania danych identyfikujących tą osobę (np. imienia i nazwiska), a także złożenie oświadczenia, że to właśnie ta osoba będzie upoważniona do reprezentowania płatnika składek w trakcie kontroli. Takiego wymogu nie spełnia pełnomocnictwo ogólne, które nie zawiera wskazania, że osoba, której zostało udzielone takie pełnomocnictwo jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek w trakcie kontroli.

Stąd też, jeżeli płatnik składek wcześniej nie wskazał ZUS na piśmie, że określona osoba dysponująca pełnomocnictwem ogólnym jest również umocowana do reprezentowania go w trakcie kontroli, ZUS może domagać się pisemnego wskazania, że właśnie ta osoba jest upoważniona do reprezentowania płatnika składek w czasie kontroli.