W jaki sposób należy pomniejszać wymiar urlopu wypoczynkowego w związku z przebywaniem na urlopie bezpłatnym, wychowawczym i innych określonych w art. 1552 § 1 k.p.?
W jaki sposób należy pomniejszać wymiar urlopu wypoczynkowego w związku z przebywaniem na urlopie bezpłatnym, wychowawczym i innych określonych w art. 1552 § 1 k.p.?
Za ile miesięcy (w roku 2006 i 2007) pomniejsza się urlop wypoczynkowy, w przypadku jeżeli pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym w okresie od 1 lutego 2006 r. do 30 maja 2007 r.?
Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym w okresie od 1 maja 2006 r. do 30 kwietnia 2009 r. W 2006 r. udzielono jej 26 dni urlopu wypoczynkowego. W 2009 r. urlop wypoczynkowy pomniejszy się o 4/12. A czy za 2007 i 2008 r. pracownica nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

Jeżeli w trakcie trwania stosunku pracy danego pracownika wystąpią przerwy w jej wykonywaniu trwające co najmniej jeden miesiąc, a są to: urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, odbywanie zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlopu wypoczynkowego udziela się w wymiarze proporcjonalnym.

Należy podkreślić, że wymienione przerwy w pracy powodujące pomniejszanie urlopu są katalogiem zamkniętym. Jest to o tyle istotne, że inne przerwy w wykonywaniu pracy, np. choroba pracownika trwająca dłużej niż miesiąc, nie powodują tego skutku.

Proszę zauważyć, że pomniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w wyniku wystąpienia wymienionych przerw w świadczeniu pracy dotyczy tego roku kalendarzowego, w którym pracownik powraca do pracy po trwającej ponad miesiąc przerwie, czyli że Państwa pracownicy powracającej do pracy w 2009 r. tylko za ten rok pomniejszycie urlop wypoczynkowy. Natomiast w roku 2007 i 2008, kiedy przebywała na urlopie wychowawczym nie nabyła w ogóle prawa do urlopu wypoczynkowego, bo w tym czasie nie świadczyła pracy. Urlop wypoczynkowy należy się przecież za okresy świadczenia pracy.

Jeżeli zaś chodzi o fakt jak jest pomniejszany urlop wypoczynkowy, to w przypadku gdy pracownik powraca do pracy w ciągu roku kalendarzowego, w którym nie nabył jeszcze prawa do urlopu, czyli że okres niewykonywania pracy z powodu trwającej dłużej niż miesiąc przerwy trwał od początku roku - ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym za okres od powrotu do pracy do końca roku kalendarzowego lub do końca okresu zatrudnienia (w przypadku umowy terminowej), np. pracownik powraca do pracy 1 czerwca 2007 r. po trwającym od lutego 2006 r. urlopie bezpłatnym - wymiar jego urlopu za rok 2007 r. wyniesie 26 dni x 7/12 = 16 dni lub 20 dni x 7/12 = 12 dni.

W przypadku pracownicy, która wraca do pracy 1 maja 2009 r. po trwającym 2 lata urlopie wychowawczym, urlop za 2009 r. ulegnie pomniejszeniu i będzie miał wymiar proporcjonalny, tak jak w poprzednim przykładzie za okres od powrotu do pracy do końca roku kalendarzowego (2009 r.), czyli 26 dni x 8/12 = 18 dni urlopu po powrocie do pracy w 2009 r. (jest to urlop za 2009 r., bo tylko on ulega pomniejszeniu).

Gdyby zaś pracownik powracał do pracy po trwającej ponad miesiąc wymienionej w art. 1552 k.p. przerwie po nabyciu prawa do kolejnego urlopu, np. w styczniu i lutym 2007 r. pracował, a w marcu "wziął" 3 miesiące urlopu bezpłatnego - wówczas urlop wypoczynkowy ulega proporcjonalnemu obniżeniu w wymiarze 1/12 za każdy miesiąc nieobecności z powodu tej przerwy.