Na podstawie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. i 11 kwietnia 2007 r. sygn. akt K 40/04 (Dz. U. Nr 69, poz. 467 i poz. 469), w których orzeczono, że art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają pracownikom skorzystanie z usług świadczonych przez pracodawcę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności poza terenem kraju, jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nasza firma zmieniła regulamin ZFŚS, poprzez wyeliminowanie zapisów ograniczających dofinansowanie wypoczynku organizowanego wyłącznie na terenie kraju.
Dokonana zmiana spowodowała, że osoby uprawnione, wypoczywające poza terenem kraju, w celu uzyskania stosownego dofinansowania, zaczęły posługiwać się fakturami wystawionymi w języku obcym oraz wyrażonymi w obcej walucie, co z kolei spowodowało konieczność dokonywania stosownych przeliczeń waluty (wysokość dofinansowania liczona jest jako procent ceny skierowania/faktury, a wysokość procentu jest z kolei uzależniona od dochodu na członka rodziny) oraz tłumaczenia przedstawianych dokumentów.
W jaki sposób rozwiązać powyższy problem, tak żeby nie dyskryminować osób, które wykupiły usługę zagranicą?
W przypadku pozostawienia dotychczasowego rozwiązania:
kto powinien ponosić koszty stosownych tłumaczeń (pracownik czy pracodawca)?
z jakiego dnia i po jakim kursie należałoby dokonywać przeliczeń waluty (z dnia sprzedaży / wystawienia faktury wg średniego kursu NPB)?

Na wstępie należy zauważyć, iż podstawą wypłaty wszelkich świadczeń z ZFŚS jest regulamin tego funduszu. Tym samym zacząć należy od regulaminu i wprowadzić do niego stosowne zapisy.
Fakt, iż w przypadku wypoczynku zagranicznego koszty mogą być ponoszone w walucie obcej powoduje, iż powinny być one przeliczane na złotówki. Uwzględniając fakt, iż zasady wypłacania świadczeń i ustalania prawa do nich są praktycznie dowolne, pracodawca może także ustalić sposób przeliczania kosztów w walutach obcych na złotówki (zgodnie jednak z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. - przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS). Najlepszym rozwiązaniem wydaje się przeliczanie według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury.
Co do kosztów tłumaczeń, to pracownik korzystał będzie z określonego świadczenia - można więc wprowadzić zasadę mówiącą, iż ma obowiązek przedstawić dokumenty w języku polskim. Skoro więc to pracownik jest stroną bardziej zainteresowaną, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nałożyć na niego obowiązek przetłumaczenia dokumentów obcojęzycznych.