3 listopada 2015 r. weszła w życie nowelizacja, zgodnie z którą pielęgniarki lub położne spoza Unii Europejskiej chcące podjąć pracę w zawodzie w Polsce m.in. muszą posiadać wymagane doświadczenie i urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1640) skraca z 12 do 6 miesięcy długość wymaganego dla cudzoziemców starających się o prawo wykonywania zawodu stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym (np. szpitalu). Po zmianach odbycie stażu nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę. Z kolei za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, zaliczane do stażu pracy, uznawane jest nie tylko nauczanie osób wykonujących te zawody, ale także osób wykonujących inne zawody medyczne (np. ratowników medycznych), jeśli w programie kształcenia jest zapisany udział pielęgniarki lub położnej.

Akt przewiduje, że osoby, które ukończyły liceum medyczne albo szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i spełniają wymogi ustawowe, uzyskają potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Celem nowelizacji jest także m.in. poprawa warunków opieki zdrowotnej udzielanej uczniom w szkołach publicznych. Doprecyzowany został obowiązek szkół dotyczący wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka- Szlachcic, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2015 r.