Doprecyzowano przepisy określające status uczestnika Centrum Integracji Społecznej. Może on ubiegać się o dotację z Funduszu Pracy, nawet gdy nie jest zarejestrowany jako bezrobotny.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1211) usuwa niejasności związane z zasadami działania Centrów Integracji Społecznej. Największe wątpliwości budził brak precyzyjnych regulacji dotyczących statusu uczestnika Centrum oraz osoby uczestniczącej w klubie integracji społecznej. Prowadziło to do sytuacji, w której niemożliwe było faktyczne podjęcie przez te podmioty aktywności w formie spółdzielni socjalnej, ponieważ uczestnicy centrów i klubów nie byli zarejestrowani jako bezrobotni i mieli ograniczone możliwości otrzymania wsparcia w postaci środków z Funduszu Pracy. Zmieni się to po wejściu w życie omawianej nowelizacji, która umożliwi przyznawanie dotacji osobom poszukującym pracy, realizującym indywidualny program zatrudnienia socjalnego.

Ustawa nowelizująca precyzuje także przepisy określające podmioty uprawnione do tworzenia centrów oraz klubów integracji społecznej. Po jej wejściu w życie, z przepisów jasno wynika, że podmiotami tymi nie mogą być partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

Nowa przepisy wprowadzają również obowiązek rejestracji klubów integracji społecznej. Rejestr tego typu podmiotów prowadzi wojewoda, który zobowiązany jest do corocznego przedstawiania (najpóźniej do 30 kwietnia) informacji o liczbie zarejestrowanych klubów ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Nowelizacja obowiązuje od 30 października 2011 r.

Monika Sewastianowicz, RPE WKP