TK zajmie się wynagrodzeniami sędziowskimi
\

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności z konstytucją przepisu określającego, iż podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w 2012 roku stanowiło przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Połączone pytania prawne w tej sprawie złożyły Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział V Pracy oraz Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące wynagrodzeń sędziowskich. Pytanie dotyczyło art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

Wątpliwości sądów pytających powstały w toku rozpoznawania spraw z powództw sędziów wytoczonych przeciwko sądom, w których sprawowali swoje urzędy, o zapłatę wyrównania wynagrodzeń. W uzasadnieniu pozwów podniesiono, iż regulacja prawna wprowadzona art. 22 ustawy okołobudżetowej - w zakresie, w jakim prowadzi do ustalenia wynagrodzenia sędziego z pominięciem przepisu art. 91 § lc ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych - jest niezgodna z konstytucją i nie może stanowić podstawy do ustalania wynagrodzeń powodów w 2012 r.

Sądy pytające, podzielając stanowiska powodów zarzucają kwestionowanej regulacji sprzeczność z konstytucyjnymi zasadami m.in. takimi jak trójpodział władzy i niezależność sądownictwa od innych segmentów władzy państwowej, ochrona praw nabytych oraz zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także równości i sprawiedliwości społecznej.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 11 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 11 czerwca 2013 r.