Odpowiedź: z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy pracodawca musi udzielić pracownikom dodatkowy dzień wolny. Termin dnia wolnego może zostać wyznaczony dowolnie, byleby przypadał w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego.

Uzasadnienie: artykuł 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dzieje się tak, ponieważ pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zarówno dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jak i dzień wolny z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela. Jeżeli bowiem święto przypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (np. w wolną sobotę), dochodzi do sytuacji, gdy pomimo obniżenia nominału czasu pracy zarówno z tytułu święta, jak i 5-dniowego tygodnia pracy, pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy tylko w jednym dniu. Dlatego też w takim przypadku pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikom do końca okresu rozliczeniowego dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Dokładny termin dnia wolnego udzielonego pracownikom w zamian za święto przypadające w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy wyznacza pracodawca. Nie ma zatem przeszkód prawnych aby z dnia wolnego, pracownicy korzystali w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień świąteczny. Pracodawca może zatem wyznaczyć pracownikom dzień 2 maja 2014 r., jako wolny z tytułu święta przypadającego 3 maja 2014 r.