Odpowiedź: treść świadectwa pracy określa art. 97 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. oraz § 1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Zobacz także: Nie zawsze poniesiesz konsekwencje za nieterminowe wystawienie świadectwa pracy

Uzasadnienie: w świadectwie pracy należy wpisać podstawę rozwiązania stosunku pracy. Nie podaje się natomiast przyczyny. W przypadku rozwiązania umowy w ramach zwolnienia indywidualnego z powodu likwidacji stanowiska w pkt 3 świadectwa pracy należy wpisać: rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, art. 30 § 1 pkt 2 k.p. w zw. z art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Pracodawca nie ma podstaw do wskazywania przyczyny rozwiązania stosunku pracy, a wyjątkiem od tej reguły jest rozwiązanie stosunku pracy  z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wówczas w takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany w tym miejscu wpisać informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie 

ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.