Czy instruktaż ogólny i stanowiskowy musi zakończyć się pisemnym egzaminem np. w formie testu?


Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późna. zm.) – dalej r.s.b.h.p., nie ma obowiązku przeprowadzania egzaminu pisemnego po odbyciu instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.


Zgodnie bowiem z § 11 ust. 6 r.s.b.h.p., instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Chodzi tu jednak o praktyczną umiejętność wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bhp, nie zaś tylko o formalną znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy.
Jednak fakt odbycia szkolenia pracownik potwierdza składając swój podpis w karcie szkolenia wstępnego, która następnie jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do r.s.b.h.p.